Adi Ortaklık Nedir? Adi Ortaklık Sözleşmesi

“Adi ortaklık” Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 520. maddesinde adi ortalık şöyle tanımlamaktadır: “Şirket bir akittir ki onunla iki veya daha fazla kimseler emeklerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi üstlenirler .

Bir şirket, Ticaret Kanunu’nda tarif edilen şirketlerin ayırıcı özelliklerine haiz değil ise bu Kanun hükmüne tabi adi şirket sayılır.”

Bu düzenleme uyarınca, adi ortaklık gerçek şahıslar, tüzel kişiler arasında veya her ikisinin karışımıyla herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulabilir. Başka bir deyişle, adi ortaklığın kuruluşu için yazılı bir anlaşma bile gerekli değildir. Ancak, uygulamada hem ortaklar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve hem de iş yapılan üçüncü şahıslarca istendiğinde, genellikle yazılı bir anlaşma yapılmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 522 ve 523. maddeleri hükümlerine göre; adi ortaklıkta, ortaklar, aralarında aksi kararlaştırılmamışsa, kâr ve zararı eşit olarak paylaşmak zorundadırlar. Adi ortaklık sürekli-süreksiz (doğal olarak ahlaka ve emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla) her türlü konuda ve amaç için kurulabilir.

Adi ortaklık kurmak için gerekli sözleşme örneği aşağıda yer almaktadır.

 

………………………………………………………………… ADİ ORTAKLIĞI

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ………………………………………………………………… Adresinde ikamet  eden …………………..T.C. Kimlik numaralı ……………………………………..  ,diğer taraftan………………………………………………………………….. Adresinde ikamet eden …………………………………T.C Kimlik numaralı …………………. …………………………….. Aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu adi ortaklık mukavelesini tanzim ve imza etmişlerdir.

Şöyle ki;

 

1-ORTAKLIĞIN ÜNVANI:

…………………………………………………………………. TİCARET

2-ORAKLIĞIN MERKEZİ: ………………………………………………………………………

3-ORTAKLIĞIN TİCARİ MEŞGALES İ:

İkinci maddede belirtilen adreste, Bilgisayar programcılığı, her türlü şirket ve işletmelerin bilgisayar yazılım ve donanım desteklerini sağlamak, eğitimlerini vermek, web sitelerini kurmak ve yönetmek, bilişim eğitim merkezleri kurmak, yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımlarının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yönetim ve desteğinin verilmesi işleridir.

4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİ:

Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp ortaklar, işin gereğince her bir ortak,  …………………………………….. % 51,   ………………….. % 49 iştirak sermaye payları oranında iştirak edeceklerdir.

5-KAR VE ZARAR TAKSİMİ:

Kar ve zarar ortakların koymuş oldukları sermaye oranında yani ………………………………  %51 , ……….. ……………..%49 oranında iştirak edeceklerdir.

6-ORTAKLIĞIN İDARESİ:

Adi ortaklığın idaresi ortakların müşterek kararlarıyla sağlanacaktır. Ortakların şahsi borç ve taahhütleri ile tasarrufları hiçbir şekilde ortaklığı ilzam etmeyecektir. Bu tür şeylerden ortağın kendisi şahsen mesul olacaktır.

7-ORTAKIĞIN SÜRESİ VE HİSSE DEVRİ:

Adi ortaklık …………………. tarihinde başlayıp 20 yıl süre ile tesis edilmiştir. Ortaklar bu sürenin bitiminden bir ay evvel birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ortaklık bir o kadar süre daha uzar. Ancak ortaklar kendi aralarında anlaşarak her zaman için ortaklığa son verebilirler. Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı muvafakatini almadan mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.

8-İş bu mukavelenamede bahis olunmayan hususlarda Borçlar kanunu umumi hükümlerinden yararlanılacaktır. İtilaf halinde önce ……………………. Mahkemeleri yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir