Savunma Talep Formu

İşçilerimizin disiplinini sağlamak, disiplin kuralları uygulamak amacıyla işçi tarafından gerçekleştirilen yasaya uygun olmayan eylemler sonucu işverenin işçiye yaptığı eylemin yasaya aykırı olması gerekçesi ile savunma talep etme hakkı bulunmaktadır. Gerçekleşen eyleme ve işçinin geçerli bir savunma sunamaması sonucu işveren yasada yer alan hükümleri işçiye karşı kullanma hakkına sahiptir. Tabi ki bu durumdan her savunma talep eden işverenin haklı olacağı sonucu çıkartılmamalıdır. Örneğin işe bir kaç kez geç kalan işçiye karşı tutulan savunma formu sonucu iş akdi tazminatsız fesih edilemez ancak işçi uyarılmasına rağmen işe geç kalmayı alışkanlık haline getirmiş ve herhangi bir düzelme söz konusu değil ise gerekli yollar izlenmek sureti ile fesih yoluna gidilmelidir.

İşçiler genellikle 3 savunma formu sonrası işten çıkartılacakları ile tehdit edilirler aslında iş kanununda  bir yaptırım söz konusu değildir. Gerçekleşen aykırı eyleme göre tek bir aykırı hareket (hırsızlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket, yasada belirtilen sürelerde devamsızlık vs.) bile iş akdinin derhal ve tazminatsız fesih edilmesine yeterli olabilirken , yasal dayanağı olmayan 30 uyarı bile iş akdinin haklı feshi için yeterli olmayacaktır. İş akdinin işverence veya işçi tarafından haklı feshi için iş kanununda açıkça belirtilen maddelerden en az birinin gerçekleşmiş olması gereklidir.

Aşağıda işçiden talep edilecek savunma formu örneği yer almaktadır. Savunma talep formu İşçiye teslim edilirken işçiye karşı gerçekleştirildiği iddaa edilen eylem okunmalı ve savunma yazısını işverene bildirmesi için makul bir süre tanınmalıdır.

İşçi savunma formuna itiraz eder formu teslim almaz, imzalamak istemez veya süresinde savunma cevabını sunmaz ise ; Savunma tutanağına aşağıda 2. sırada yer alan imzadan imtina ettiğini belirtilen metin , şahit imzaları ile beraber savunma formuna eklenmelidir. Şahit imzası alırken uygulanması faydalı olan yöntem 3 kişiden imza almaktır.  Bu 3 kişiden birinin yatay (benzer) pozisyon, birinin alt pozisyon ve birinin üst pozisyonlarda çalışan kişilerden oluşması daha sağlıklı olacaktır.

 

SAVUNMA İSTEM YAZISI

 

İŞVERENİN;

Adı Soyadı/Unvanı                       :

Adresi                                               :

 

İŞÇİNİN;

Adı Soyadı                                       :
T.C Kimlik no                                  :
Bölümü                                            :
Görevi                                              :

Savunma İstem Tarihi                 :…./…./…….
……/…../….. tarihinde yapmamanız gerektiği halde yapmış olduğunuz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….şeklindeki aykırı hareketinizle ilgili 4857 sayılı İş Kanununun 25/II/… Maddesi göz önünde bulundurularak, 109. maddesi uyarınca …../……/……tarihine kadar savunma yapmanız gerekmektedir. Savunmanızı haklı kılacak geçerli belgelerinizin olması halinde bu belgeleri savunmanıza eklemeniz, aksi takdirde savunmanızın soyut kalacağı ve bahaneden öteye gitmeyeceğini, savunma yapmamanız halinde ise, aykırı davranışı kabul etmiş sayılacağınızı peşinen bildiririz.

Düzenleyeceğiniz savunma yazınızı en son …/…/… tarihinde saat .. : .. ‘a kadar………………. Departmanına vermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.

Bir nüshasını aldım.
Tarih:…/…./…..
İşçinin  Adı Soyadı                                                                                           İşveren/İşveren Vekili Kaşesi

İmzası                                                                                                                 Adı Soyadı

İmzası

 

 

( AŞAĞIDAKİ TUTANAK İŞÇİNİN SAVUNMA YAZISINI ALMAMASI HALİNE KULLANILACAKTIR. )

 

 

İşçi ………………………………………işbu savunma istem yazısının içeriği hakkında bilgi almış(yazı kendisinin yüzene karşı okunmuş/yazıyı kendisi okumuş) fakat imzadan imtina etmiştir. Tarih:…/…./…..
TANIK                                                TANIK                                                TANIK

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir