İşyeri Çalışma Yönetmeliği

İş yeri çalışma şartlarını , uygulamaları içeren işyeri çalışma yönetmeliği örneği aşağıda yer almaktadır. Çalışma şartlarınıza ve organizasyon yapınıza göre değişiklik göstereceği için sözleşmeyi kendi firmanıza uyarlayarak kullanmanız daha sağlıklı bir yönetmeliğiniz olmasını sağlayacaktır.


……… ŞTİ
İŞYERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, ………………………… ‘nde çalışanlarının haklarını, sorumluluklarını ve çalışma şartlarının genel prensiplerini düzenleyerek, ahenk içinde çalışılmasını sağlamaktır.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik, ………………………..’a ait işyerinde çalışan personelin tümünü kapsar. Belirli süreli hizmet personelinin sözleşmelerinde bulunmayan hususlarda da bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKTE GEÇEN TERİMLER
Madde 3- a) İşveren; …………………………. ‘nin Tüzel kişiliği kapsar

b)” Çalışan” veya “Personel” , …………………………….. ’nın işyerinde çalışan belirli ve belirsiz hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan tüm çalışanları ifade eder.

SAKLI HÜKÜMLER
Madde 4- İş Kanunu’nda, Sosyal Sigortalar Kanununda çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikçe düzenlenmeyen konularda Şirket Müdürleri yetkilidir.

PERSONEL POLİTİKASI
Madde 5- Şirketin Personel Politikası esasları aşağıdaki gibidir:

5.1. Görevinin gerektirdiği niteliklere uygun personelin görevlendirilmesini sağlamak için, eleman seçiminde azami dikkat göstermek,

5.2. Çalışanların tüm haklarını korumak,

5.3. Çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre, yetişme ve geliştirme yönünden gerekli imkânları vermek,

5.4. Çalışana, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş koşulları sağlamak,

5.5. Çalışanı kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini üst kademelere kolayca bildirmelerini sağlamak amacı ile etkin bir haberleşme düzeni oluşturmak,

5.6. Çalışanın değişen koşullara uyumunu sağlamak ve Çalışanı daha üst görevlere hazırlamak için eğitim çalışmaları yapmak.

5.7. Başarılı Çalışanı imkânlar ölçüsünde özendirmek, ödüllendirmek, ücretlerin saptanmasında başarı ve performans ölçümüne önem vermek,

5.8. Uygulanmakta olan sisteme uygun biçimde yapılan iş değerlendirmeleri ile ücretleri belirlemek,

5.9. Yönetim görevlerine öncelikle kuruluş içinde yetişen kişilerden tayin yapılmasına özen göstermek.

KADROLARIN VE İŞGÜCÜ İHTİYACININ TESBİTİ
Madde 6- Şirket bünyesinde kadroları tespit etmek, değiştirmek yeni kadrolar açmak mevcut kadroları kaldırmak, tamamen şirket müdürünün teklifi ile yönetim kurulunun yetkisindedir. Şirket Müdürü bu yetkisini ihtiyaca göre kendisi belirler. İhtiyaca dayanarak geçici personel ve stajyer çalıştırılabilir.

Ancak stajyerlerin kanuni dönem haricinde yaz tatillerinde çalışması söz konusu olduğunda bu kişilere Şirket Müdürünün onaylayacağı fiks ücretler ödenir. Kabul edilen kadroların görevlendirilmesi, kadro görevlerinin değerlendirilmesi, bu kadrolara tayin edilecek personelde aranacak genel ve özel şartların belirtilerek değerlendirilmesi sonucu kadro ücretleri Bölüm Yöneticilerinin teklifi ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilip onaylanır.

İŞE ALINMA
GENEL ŞARTLAR
Madde 7- Çalışanın işe alınabilmesi için;

7.1. 18 yaşını doldurmuş olmak ( çıraklık kadrosu hariç).

7.2. Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişkisi olmamak.

7.3. Haysiyet kırıcı veya yüz kızartıcı bir suçla hükümlü olmamak.

7.4. Görevini yapmaya mani bedeni veya akli bir arızası bulunmamak

7.5. Dinamik ve prezantabl olmak.

7.6. Görevini yapacak eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

7.7. Daha önce cezalı olarak işten çıkarılmış veya ihbar öneline uymadan işten ayrılmış olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR
Madde 8- Özel şartlar aşağıdaki gibidir:

8.1. Kadro niteliğine göre özel şartlar Bölüm Müdürlerince tespit edilebilir.

8.2. Gereken Hallerde Rekabet Yasağı sözleşmesi istenir.

8.3. Eleme için, Bölüm Yöneticisi tarafından işin gereklerine göre Yetenek, Yabancı Dil ve Psikolojik Testler uygulanabilir.

8.4. İş Başvuru Formunda belirtilen Referanslar değerlendirilir.

İŞ BAŞVURUSU VE İŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 9- Görev almak için müracaat edenler kendilerine verilecek İş Başvuru Formundaki bütün soruları el yazısı ile cevaplandırırlar. İşe alındıktan sonra yapılan incelemede gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların işine derhal son verilir. Bunlar şirketten hiçbir surette hak talep edemezler.

İşe alınacak personele yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, deneme süresi, ücreti, ödeme şekli ile zamanı ve bu yönetmelikte tanzim edilmemiş özel şartların yer aldığı iş sözleşmesi yapılır. Ayrıca, kendisine bu yönetmelikten bir nüsha verilir.

İşe alınan aday personel bu yönetmeliğin ve diğer şartların tümünü okuyup aynen uymayı kabul ettiğine ve Personel Yönetmeliğinden bir nüsha aldığına dair bir yazıyı imzalayarak dosyasında saklanmak üzere “Muhasebe sorumlusu” na verir.

Adayın fiilen işe başladığı tarih, iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarih olarak kabul edilir. Fiilen işe başlama tarihi, ”Muhasebe Sorumlusu” tarafından ayrıca yazılı olarak belgelenir ve Çalışanın özlük dosyasına konur.

İŞE ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER
Madde 10- İş başvurusunda aşağıdaki belgeler istenir:

10.1. Nüfus Sureti – İkametgâh Belgesi

10.2. Şoför olarak çalışacaklar için D sınıfı Sürücü Belgesi

10.3. Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdı

10.4. Sağlık Raporu

10.5. Sigorta sicil kartı

10.6. Askerlik Terhis Belgesi

10.7. Hizmet belgeleri, varsa bonservisleri

10.8. Son mezun olduğu okul diploma fotokopisi

10.9. Almış olduğu kurumsal eğitimlerle ilgili belge fotokopileri

10.10. 6 Adet Fotoğraf

10.11. Akciğer Grafisi

10.12 Hemogram ( 18 Parametre )

10.13. Solunum Fonksiyon Testi

10.14. Odiometri Testi

10.15. Kan Grubu

10.16. Tetanos Aşısı

10.11. Personelin işe alınacağı birimin özelliği ve görevin gereği olarak istenecek diğer belgeler kendisine ayrıca bildirilir.

DENEME SÜRESİ VE İŞE KESİN KABUL
Madde 11- Şirkette çalışmaya başlayan personelin adaylık (deneme süresi) süresi 2 (iki) aydır. Deneme süresi içinde gerek işveren gerekse aday Çalışan iş akdini fesih etme hakkına sahiptir. Deneme süresi içinde yapılan fesihlerde tahakkuk etmiş ücretin dışında aday çalışan tarafından hiçbir hak talep edilemez. Deneme süresi sonunda aday personel için “ Deneme Süresi Değerlendirme Formu “amiri tarafından doldurulur ve Genel Müdür Onayından sonra personelin şirkette kalışı veya çıkışı kesinleşir.

ÇALIŞANIN ÖZEL DURUMU
Madde 12- Çalışan, medeni halindeki değişiklikleri, ikametgâh değişikliklerini ve işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumundaki herhangi bir değişikliği derhal “Amiri”ne bildirmekle yükümlüdür.

İşe alınacak personele ve yapılacak işin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari ve mesleki; eşinin çocuklarının, ana ve babasının ise ticari faaliyetleri olup olmadığı sorulduğu takdirde bu hususların personelce cevaplandırılması zorunludur. Bu bilgiler “Özlük dosyasında” son derece gizlilikle muhafaza edilir.

ÇALIŞAN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE YASAKLAR
İZİNLER VE RESMİ TATİLLER
Madde 13- Deneme süresi dahil olmak üzere, ………………. ’ne ait işyerinde 12 (On iki ) ayını doldurmuş olan çalışan yıllık ücretli izne hak kazanır. Resmi ve Genel Tatillerde çalışılmayacaktır (işin ve hizmetin gerektirdiği durumlarda ve önceden haber verilmek şartı ile çalışılacak olup, çalışana İş Kan. Gereği ücreti mesaisiyle ödenecektir. İslamiyet’ten başka bir dine mensup çalışana, kendi dini bayramları için yılda 3 günü geçmemek kaydıyla özel izin verilebilir. Ancak bu günler diğer yıllık ücretli izinlerden düşülür.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Madde 14- İzin süreleri ve esasları İş Kanununda belirtildiği şekilde uygulanır. Yıllık izinlerin hak edildiği yıl içinde kullanılması esastır. Personelin talebi dikkate alınmakla beraber işin gerekleri doğrultusunda şirket izin kullanılacak tarihleri belirlemekte yetkilidir. Bölüm Yöneticileri işi aksatmayacak şekilde her yıl tüm personelin izin listelerini oluşturur ve oluşturulan listelere göre personelin izne çıkışları izin kâğıtlarının düzenlenmesi ve izinden dönen personelin izin defterlerine imza atmaları sağlanır.

Bu konuda “Bölüm Yöneticisi – Muhasebe Sorumlusu – Genel Müdür ” koordineli olarak çalışır. Çalışanın yıllık ücretli izin hakkını yıl içinde fiilen kullanması, kural gereğidir. İzin hakkı yerine para ödenmesi çalışan tarafından talep edilemez. Çalışan izin süresi içinde ücretli veya ücretsiz başka bir işte çalışamaz. Bu durumun tespiti halinde İş Sözleşmesine derhal ve tazminatsız olarak son verileceği gibi ödenen yıllık ücretli izin parası da çalışandan ayrıca geri alınır.

DİĞER ÜCRETLİ İZİNLER, MAZERET İZİNLERİ
Madde 15- Bütün ücretli izinler ve mazeret izinleri için İş Kanunu hükümleri uygulanır. Şahsi ve zorunlu nedenlerle mazeret izni kullanmaları işverenin inisiyatifindedir. Mazeret izni isteyen personele işin durumuna göre ve işi aksatmayacak şekilde talep edilmesi halinde verilir. Çalışılmayan süre için ücretinden kesinti yapılır. Mazeret İzinleri şirket yetkili Müdür onayına tabidir.

HASTALIK VE İSTİRAHAT DURUMLARI
Madde 16- Hastalık ve İstirahat durumlarında İş Kanunu ve SSK Kanunu hükümleri uygulanır. Bunun dışındaki hallerde şirketin yetkili Müdürü yetkilidir. Özel doktorlarda muayene olan personelin almış olduğu 2 günlük istirahat raporları veya İşyeri Hekiminin verdiği 2 günlük raporlar kabul edilir. İstirahatların 2 günü aşması halinde raporlar mutlaka Devlet hastanelerinden alınacaktır. İki günlük raporlarda personelin gerçekten hasta olup olmadığının tespitinden ve suiistimalinden amiri sorumludur.

ÜCRETSİZ İZİNLER
Madde 17- Çalışan talep ettiği ve ilgili müdürü mazeretini makul gördüğü takdirde ücretsiz izin talebi şirket Müdürü tarafından değerlendirmeye alınabilir.

İZİN ALMA ŞEKİLLERİ
Madde 18- Bütün izinler için, izin isteği olan Çalışan olarak ilk amirine başvurur. İlk amiri yoksa bir üst amirine başvurur. Bu maksatla ücretli, ücretsiz ve diğer izinler için eksiksiz doldurulmuş “ İZİN KÂĞIDI” kullanılır ve ücretli veya ücretsiz olduğu işaretlenir. İlgili müdürce onaylanan izin kâğıdı Muhasebe Sorumlusuna teslim edilir. Amir izin talebini onaylamadıkça Çalışan hiçbir surette izinli sayılamaz ve işyerini terk edemez. Personele izinlerin yukarıdaki esaslar dâhilinde verilmesinden bölüm müdürleri sorumludur.

İZİN VERME YETKİLERİ
Madde 19- ……………………… ‘ne ait işyerinde çalışanlara izin verme yetkisi yetkili şirket müdürü’ndedir.

GEBELİK VE ANALIK
Madde 20- Bu takdirde yürürlükteki İş Kanunun ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve tüzüklerine göre işlem yapılır.

PERSONELİN MUVAZZAF VE İHTİYAT ASKERLİK VAZİFESİ
Madde 21- Bu konuda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

VEKÂLET ETME VE EK İŞ
Madde 22- İşveren çalışana, amirinin uygun gördüğü durumlarda, kendi görevi dışında başka bir görev yaptırılabilir. Bu ek görev için herhangi bir munzam ücret ödenmez.

ÇALIŞANIN SORUMLULUKLARI
BİLGİ SAHİBİ OLMA
Madde 23- Şirket personeli, görevini dikkat ve itina ile yerine getirmekten, ilgili mevzuatı, usulleri ve ilişkileri öğrenmekten ve görevinin en iyi şekilde ifası için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur.

ŞİRKET YARARLARINI GÖZETME
Madde 24- Çalışan aldığı bütün kararlarda, şirket menfaatlerini birinci planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.

İŞ SAHİPLERİ ve İŞ ARKADAŞLARIYLA İLİŞKİLER
Madde 25- Çalışanın iş sahipleri (üçüncü şahıslar) ile ilişkilerinde dürüstlük ve vakardan ayrılmamak şartıyla, kolaylık ve nezaketle hizmet vermesi, herkese ayrım gözetmeksizin eşit işlem yapması görevinin gereğidir. Çalışanlar arasında genel ahlak, adap, iyi niyet ve şirket içi ciddiyet prensiplerine uymayacak tarzda özel ilişkiler içinde bulunmaları, bu ve buna benzer davranış ve eylemlerde bulunmaları kesinlikle yasaktır.

DEVAM ZORUNLULUĞU ve EMRE İTAAT
Madde 26- Şirket personeli, saptanmış bulunan çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunmak ve çalışmasının tümünü işine hasretmek zorundadır.

Çalışan, amirlerin iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ve mevzuat hükümlerine uygun emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halinde tespiti iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirir.

İSTİFA, DEVİR VE TESLİM MECBURİYETİ
Madde 27- İhbar süresini göz önüne alarak Şirket personeli kendi el yazısı ile yazılı haber vermek sureti ile vazifesinden çekilme (istifa) hakkına sahiptir. İhbar süresine uyulmaması halinde bu sürenin ücreti, çalışanın alacaklarından takas edilebilir.

Ancak her ne sebeple olursa olsun Çalışan ayrılmadan önce, sorumluluğu kendisine bırakılmış olan defter, belge, kıymetli evrak, yazı ve üzerinde zimmetli bulunan makine, demirbaş, avadanlık ve taşıt araçları vb. gibi şirkete ait tüm belge ve tüm sabit kıymetleri bir tutanakla teslim etmek zorundadır. Bu devir teslim bir üst amir nezaretinde yapılır. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden dolayı şirketin uğrayacağı zarar ve ziyandan Çalışan sorumludur.

YASAKLAR
Madde 28- Şirket personeli şirkete ait bilgi taşıyan her türlü araç ve makineyi, aleti yazılı belgeyi ve gereci (disket vs.) izin almadan şirket dışına çıkaramaz.

28.1. Şirket personeli şirketteki görevleri dolayısıyla özel ve tüzel kişilerden herhangi bir yarar sağlayamaz.

28.2. Şirket personeli şirket araç ve olanaklarını özel ihtiyaçları için izin almadıkça kullanamaz.

28.3. Çalışan görevini yaptığı sırada öğrendiği sırları hiçbir şekilde bir başkasına açıklayamaz.

28.4. Şirket Müdürü tarafından kendisine yetki verilmedikçe şirket personeli şirketle ilgili olarak basın ve yayın kurum ve kuruluşlarına beyanatta bulunamaz.

28.5. Çalışan şirket telefonlarını, zaruri haller dışında özel amaçlı olarak kullanamaz, işiyle ilgili olmayan konularda internet üzerinden iletişim araçlarını kullanamaz.

28.6. ……………………’nin tüm kapalı bölümlerinde yasalar ve yönetmelik gereği Sigara İçme Yasağı vardır. Ayrıca şirkete ait araçla seyahat halinde iken sigara içmek, cep telefonu ile mesaj atmak veya almak yasaktır.

28.7. Şirket çalışma yerlerinde (mutfak ve yemekhane haricinde) kahvaltı yapmak ve yemek yemek yasaktır.

28.8. Firmalardan veya şahıslardan tahsilât yetkisi olamayan personelin para tahsil etmesi yasaktır.

28.9. Giden ve Gelen evrakları evrak kayıt defterine işlemeden evrak gönderilmesi, evrak kabul edilmesi yasaktır.

28.10. Şoförler Şirket ait araçlarda bulunan takografları her gün yetkilisine bizzat teslim etmeye mecburdur. Teslim edilmeyen takograftan aracın şoförü sorumludur.

28.11. Şoför aracı yük nakli yaparken veya boş iken kesinlikle yol güzergâhını değiştiremez.

28.12. Şoför kesinlikle ağır tonajla yola gidemez. Radar cezasından şoför sorumludur. Şoför tüm trafik kurallarına uymak zorundadır.

28.13. Şirket adına alacak tahsilâtı ve satış tahsilâtı (nakit, çek, senet vb. gibi) şirketin tayin ettiği yetkili tarafından yapılır. Yetkili olmayanların alacak tahsilâtı yapması yasaktır.

İHBAR ÖNELİ VE KIDEM TAZMİNATI
Madde 29- Hizmet Akdi sona eren personele İş Kanunu hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI
ÇALIŞMA SÜRESİ VE SAATLERİ
Madde 30- Haftalık çalışma süresi konusunda İş Kanunu hükümleri uygulanır. İşin ve halin gereklerine göre bu sürenin günlere bölünmesi veya vardiya düzenlenecek departmanların tespiti şirket idaresince yapılır. Haftalık iş günlerine bölünemeyen iş sürelerinin uygulandığı işyerlerinde Kanuna ve Yönetmeliğe uygun dönemsel çalışma süreleri ve uygulama esasları işverence belirlenir.

DENKLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Madde 31- İşyerinden kaynaklanmayan sebeplerle işin aksaması, üretimin azalması mal ve hizmet sektöründeki arz ve talep azalması sebebiyle günlük ve haftalık, aylık çalışma saatlerinde daha az çalışıldığı zamanlarda eksik çalışma süresi ay içinde ve şirket müdürünün / Yönetimin talebi halinde denkleştirme çalışması yapılacak olup çalışan bunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Denkleştirme çalışması fazla mesaiden sayılmayacak olup normal çalışma süresinden sayılır. Çalışan denkleştirme çalışmanın uygulanmasından dolayı her hangi bir ücret talep edemez. Denkleştirme çalışması ancak takip eden iki ay içinde uygulanabilir.

TELAFİ ÇALIŞMASI
Madde 32- Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye telafi çalışması yaptırılabilir.

İŞ SAATLERİNE UYUM VE KONTROLU
Madde 33- Her işçi İş Kanunu hükümlerine göre belirlenen günlük 7,5 saat, haftalık 45 saat çalışmayı kabul eder. İşçi bu saatlerden fazla çalışması için fazla çalışma ücreti hak eder.

DİSİPLİN
DİSİPLİN UYGULMASI

Madde 34- Disiplin cezalarına ilişkin düzenleme Disiplin Yönetmeliği’ndeki gibi olup, bu düzenlemede yer alan cezalar çalışanların tümü için geçerlidir. Ayrıca, yönetmeliğin bu bölümünde yer almayan hususlarla ilgili olarak, ileride yasalara aykırı olmamak üzere çıkartılacak olan düzenlemelere de çalışanlar uymak zorunda olup, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 25 inci maddesi ilgili hakkı saklıdır.

Disiplin işleri uygulaması ve cezai işlemlerinde İşyeri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK
Madde 35- Bu yönetmelik ……/…../………. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

.. / .. /20..

İşyeri Unvanı ve Kaşesi

İmza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir