Rekabet Yasağı Nedir? Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet Yasağı Nedir? Kapsamı Nelerdir?

İşçi, borçlar Kanununa göre işverenine karşı, iş sözleşmesinin herhangi bir sebepten dolayı sona ermesinden sonra herhangi bir şekilde eski işvereni ile rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenmesidir.

Rekabet yasağı sözleşmesine zararın boyutu değişkenlik göstereceği ve kanaatin mahkeme tarafından verileceği düşünüldüğünde maddi yaptırım şartı konulması zorunlu değildir fakat maddi yaptırım şartı var ise damga vergisi ödenmelidir.

Örnek Rekabet Yasağı Sözleşmesi;

 

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme …. tarihinde, … adresinde bulunan (Bundan sonra ŞiRKET olarak anılacaktır.) ile … (Bundan sonra İŞÇİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir

İŞÇİ’nin ŞiRKET tarafından istihdam edilmesi karşılığında taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

 

  1. ŞARTLAR VE REKABETE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

İŞÇİ çalıştığı süre boyunca, haksız rekabetin konusunu oluşturacak eylemlerden kaçınacağını, işin sona ermesi veya işten çıkarma sebeplerine bakılmaksızın şirket ile ilişiği kesildiği andan itibaren …. (ay, yıl, vs.) boyunca ŞiRKET ve onun külli ve cüz’i haleflerinin işiyle (firmasıyla) doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Buradaki kullanımıyla “rekabet etmeme” terimi, İŞÇİ’nin ŞiRKET’in şimdiki işi veya ŞiRKET’in çalışma (istihdam) süresi boyunca gerçek anlamda (esaslı olarak) iştigal edeceği diğer iş aktiviteleriyle önemli ölçüde benzer veya bunlarla rekabet halinde olan bir işe sahip olmayacağı, böyle bir işi idare etmeyeceği, işletmeyeceği, böyle bir işte danışman olarak hareket etmeyeceği veya böyle bir işte çalışmayacağı manasına gelecektir.

 

İŞÇİ, ŞiRKET’in işbu sözleşmeye itimat ederek kendisinin ticari sırlara, müşterilere ve diğer gizli verilere erişmesine izin vereceğini ve bu sözleşme hükümlerinin ŞiRKET’i ve onun itibarını korumak için oldukça gerekli olduğunu kabul ve beyan eder. İŞÇİ bu bilgileri gizli tutacağını ve bu bilgileri kendi yararına kullanmayacağını veya herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini kabul eder.

3.CEZA-İ ŞART

Personel ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamaktan dolayı işten çıkarılır veya işyerinden kendisi ayrılırsa ayrıldıktan sonra; ( İstanbul” da)

a- … yıl süre ile kendi namına işverenle rekabet edecek herhangi bir iş yaparsa,

b- İşverenin meslek sırlarından yararlanarak danışmanlık yaparsa,

c- Aynı işle iştigal eden bir işyerinde çalışmaya başlarsa,

İşverene son aylık ücretinin …….. katı tutarında cezayı şart ödemeyi

peşinen kabul eder. .

 

4.YETKİ

İş bu  sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların hallinde İSTANBUL icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

 

5.DİĞER HÜKÜMLER

5.1.        İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda TTK m 56 ‘ da düzenlenen HAKSIZ REKABETE ilişkin hükümler ile TTK m 172 vd hükümler konu ile alakalı diğer TTK hükümleri uygulanır.

5.2          İş bu  5 (beş) maddeden ibaret sözleşme …. tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

 

 

İŞÇİ                                                                                                        İŞVEREN

Adı Soyadı                                                                                           Adı Soyadı

 

İmzası                                                                                                   İmza ve Kaşe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir